Category Archives: Uncategorized

בית הדין הבינלאומי ועזה: הנפילה המוסרית של המערב

הצו של בית המשפט הבינלאומי בהאג בדבר צעדים זמניים שננקטו נגד מדינת ישראל לבקשת דרום אפריקה במסגרת הסכסוך בעזה בתגובה למתקפת פיגוע הפתע של ארגון הטרור חמאס ב-7 באוקטובר, מדגיש את השפל המוסרי של המערב ושל הארגונים הבינלאומיים.

Der Internationale Gerichtshof und Gaza, das moralisches Fallen des Westen

Der Beschluss des Internationalen Gerichtshofs zu einstweiligen Maßnahmen gegen den Staat Israel auf Ersuchen Südafrikas im Kontext des Gaza-Konflikts als Reaktion auf den Überraschungsangriff der Hamas-Terrororganisation vom 7. Oktober unterstreicht die Moral Degradierung des Westens und internationaler Organisationen.
Israels Reaktion auf das vorsätzliche Massaker an Hunderten israelischen Zivilbürgern, die in den frühen Morgenstunden in ihren Häusern angegriffen wurden und Opfer unglaublicher Gräueltaten gegen Männer, Frauen, Kinder und ältere Menschen, der systematischen Vergewaltigung von Frauen und jungen Mädchen und der Verstümmelung waren und die Entfernung der Genitalien von Männern und Frauen und der Köpfe von Babys, ihr Kochen bei lebendigem Leib im Ofen, der Schlag von Leichen, die Gefangennahme und Ermordung Hunderter Jugendlicher während eines Musikfestivals, die gewaltsame Entführung Hunderter Menschen, Die Einbeziehung kleiner Kinder, von denen noch nichts gehört wurde, ist legitim und maßvoll. Es hat nichts mit der Begehung eines angeblichen „Völkermords“ zu tun.
Angesichts der anhaltenden Bombardierung des israelischen Territoriums durch Tausende von mit Sprengstoff beladenen Raketen erfolgt diese Reaktion darüber hinaus unter strikter Achtung des Völkerrechts und insbesondere des humanitären Rechts und geht weit über die gesetzlichen Verpflichtungen hinaus des Staates Israel, der sogar darauf achtet, Nichtkombattanten per E-Mail und Mobiltelefon vor dem Angriff auf feindliche Militärziele zu warnen, die absichtlich unter Verletzung aller Rechtsnormen hinter Schulen, Moscheen und Krankenhäusern versteckt sind.
Die israelische Regierung hat die Ziele der Reaktion klar umrissen, die darin bestehen, alle militärischen Fähigkeiten der Hamas-Terrororganisation zu liquidieren und sie unfähig zu machen, die Bevölkerung von Gaza oder eine andere Bevölkerung zu regieren. Es gibt Handlungen, deren Folgen unheilbar sind. Vorzutäuschen, es bestehe der Wunsch, die palästinensischen Araber auszurotten, ist ein betrügerisches Manöver. Alle Kriege erzeugen Leid, aber nichts rechtfertigt jemals die Hinzufügung von Grausamkeit.
Der Beschluss des Gerichtshofs von Den Haag vom 26. Januar 2024 ruiniert wahrscheinlich endgültig die Glaubwürdigkeit des Internationalen Gerichtshofs, die durch die Bemühungen von Generationen herausragender und ehrlicher Juristen erworben wurde. Tatsächlich zeugen die Schlussfolgerungen dieses Textes von Parteilichkeit, Manipulation von Worten und Rechtskonzepten, einer tränenreichen Sensibilität zugunsten der Hamas und einer nahezu absoluten Gleichgültigkeit gegenüber der Situation des jüdischen Staates, der Opfer einer charakterisierten Aggression ist.

The ICJ and Gaza, the moral fall of the Court and of the West

The order of the International Court of Justice relating to provisional measures taken against the State of Israel at the request of South Africa in the context of the conflict in Gaza in response to the surprise attack of the Hamas terrorist organization of October 7, highlights the moral degradation of the West and international organizations.
Israel’s response to the deliberate massacre of hundreds of Israeli civilian citizens, attacked in their homes in the early hours of the morning and victims of incredible atrocities against men, women, children and the elderly, the systematic rape of women and young girls, the mutilation and the removal of the genitals of men and women and the heads of babies, their cooking alive in the oven, the desecration of corpses, the trapping and murder of hundreds of adolescents during a music festival , the violent kidnapping of hundreds of people, including young children who have not been heard from, is legitimate and measured. It has nothing to do with the commission of an alleged “genocide”.
Faced, moreover, with the continued bombardment to this day, and for years, of the territory of Israel by thousands of missiles loaded with explosives, this response is carried out in scrupulous respect for international law and especially humanitarian law. well beyond the legal obligations of the State of Israel which goes so far as to take care to warn non-combatants by email and mobile phone before the attack on enemy military objectives deliberately hidden behind schools, mosques and hospitals in violation of all rules of law.
The government of Israel has clearly outlined the objectives of the response, which are to liquidate any military capabilities of the Hamas terrorist organization and render it incapable of governing the population of Gaza or any other population. There are actions whose consequences are irremediable. Pretending that there is a desire to exterminate the Palestinian Arabs is a fraudulent maneuver. All wars generate suffering, but nothing will ever justify adding savagery to it.
The order of January 26, 2024 of the Court of The Hague probably definitively ruins the credibility of the International Court of Justice acquired by the effort of generations of eminent and honest jurists. Indeed, the conclusions of this text testify to partiality, manipulation of words and legal concepts, a tearful sensitivity in favor of Hamas and an almost absolute indifference with regard to the situation of the Jewish State victim of a characterized aggression.

La C.I.J. et Gaza: la chute morale de l’Occident

L’ordonnance de la Cour Internationale de Justice relative à des mesures conservatoires prises à l’encontre de l’Etat d’Israël à la demande de l’Afrique du Sud dans le cadre du conflit à Gaza en réponse à l’attaque surprise de l’organisation terroriste du Hamas du 7 Octobre dernier, met en lumière la dégradation morale de l’Occident et des organisations internationales.

La riposte d’Israël au massacre délibéré de centaines de citoyens civils Israéliens, attaqués dans leurs maisons au petit matin et victimes d’atrocités inouïes contre les hommes, femmes, enfants et vieillards, les viols systématiques des femmes et jeunes filles, la mutilation et l’ablation du sexe des hommes et femmes et de la tête des bébés, leur cuisson vivants au four, l’acharnement sur les cadavres, la prise au piège et l’assassinat de centaines d’adolescents lors d’une fête de la musique, le rapt violent de centaines de personnes, y compris des enfants en bas-âge dont on est sans nouvelles, est légitime et mesurée. Elle n’a rien à voir avec la commission d’un prétendu « génocide ».

Face, en outre, au bombardement continué jusqu’à ce jour, et depuis des années, du territoire d’Israël par des milliers de missiles chargés d’explosifs, cette riposte se fait dans le respect scrupuleux du droit international et spécialement du droit humanitaire bien au-delà des obligations légales de l’Etat d’Israël qui va jusqu’à prendre soin d’avertir les non-combattants par Emails et téléphone portable avant l’attaque des objectifs militaires ennemis délibérément dissimulés derrière écoles, mosquées et hôpitaux en violation de toutes les règles de droit.

Le gouvernement d’Israël a clairement exposé les objectifs de la riposte qui sont la liquidation de toute capacité militaire de l’organisation terroriste du Hamas et sa mise hors d’état de gouverner la population de Gaza ou toute autre population. Il est des actes dont les conséquences sont irrémédiables. Prétendre qu’il y aurait là une volonté exterminatrice des Arabes palestiniens est une manœuvre dolosive. Toutes les guerres sont génératrices de souffrances mais rien ne justifiera jamais d’y ajouter la sauvagerie.

L’ordonnance du 26 Janvier 2024 de la Cour de La Haye ruine probablement définitivement la crédibilité de la Cour Internationale de Justice acquise par un effort de générations de juristes éminents et honnêtes. En effet, les attendus et les conclusions de ce texte témoignent d’une partialité, d’une manipulation des mots et des concepts juridiques, d’une sensibilité larmoyante en faveur du Hamas et d’une indifférence quasi absolue à l’égard de la situation de l’Etat Juif victime d’une agression caractérisée.

The perversions of “humanitarianism” and the inversion of law

The complaint for “genocide” by the Union of South Africa against Israel before the International Court of Justice is more than a scandal.
This act constitutes the absolute opposite of the reasons which led its inspiration and main drafter, Raphaël Lemkin, a Jewish American jurist, to develop in 1948 the convention for the prevention and repression of the crime of genocide.
This complaint, immediately accepted by this court, under suspicious conditions, is a sign of a moral bankruptcy of current international institutions, like a confusion of values in a growing part of humanity, as a result of the rise of Islam in the West. Indeed, the abuse of rights is obvious.
The legitimate Israeli response after the Hamas aggression of October 7 and the inhuman massacre and collective atrocities, committed by overarmed terrorist troops, in a few hours, on more than 1,200 peaceful Jewish and Arab citizens of Israel, and years of sporadic missile bombardments on Israeli civilians, sees itself immediately distorted, defamed, and disguised with guilty bad faith, to express, in the final analysis, only a return in force of a tenacious hatred of the Jews.
This no longer even hides, very often, as during the rallies held precisely in Durban in the South African Union, its Nazi inspiration.

Les perversions de l’”humanitaire” et l’inversion du droit

La plainte pour « génocide » de l’Union Sud-Africaine contre Israël devant la Cour Internationale de Justice, est plus qu’un scandale.
Cet acte constitue l’absolu contraire des motifs qui ont conduit son inspirateur et principal rédacteur, Raphaël Lemkin, juriste Juif Américain, à élaborer en 1948 la convention pour la prévention et la répression du crime de génocide.
Cette plainte, immédiatement acceptée par cette juridiction, dans des conditions suspectes, est le signe d’une faillite morale des institutions internationales actuelles, à l’image d’une confusion des valeurs dans une part croissante de l’humanité, en conséquence de la montée de l’Islam en Occident. En effet, l’abus de droit saute aux yeux.
La légitime riposte israélienne après l’agression du Hamas du 7 octobre dernier et le massacre inhumain et les atrocités collectives, commis par des troupes terroristes surarmées, en quelques heures, sur plus de 1200 paisibles citoyens Juifs et Arabes d’Israël, et des années de bombardements sporadiques au missile sur les civils Israéliens, se voit d’emblée dénaturée, diffamée, et travestie avec une mauvaise foi coupable, pour n’exprimer, en dernière analyse, qu’un retour en force d’une tenace haine des Juifs.
Celle-ci, ne cache même plus, très souvent, comme lors des rassemblements tenus précisément à Durban en Union Sud- Africaine, son inspiration nazie.

Scandale !

La manifestation des “artistes” français, à Paris, en banderoles et drapeaux blancs à propos de la guerre entre Israël et le Hamas est un scandale. C’est la signature des collabos. N’être pas capable de distinguer entre le Bien et le Mal, entre une riposte juste et le terrorisme ignoble et les conduites inhumaines, qui dégradent au-dessous de l’animal ceux qui violent, assassinent, démembrent, brûlent vifs hommes femmes et enfants, qui les prennent en otages pendant des semaines et où des femmes, enfants et vieillards se trouvent encore, c’est se faire complices de ces crimes.

Un mois après le massacre du Néguev occidental

Nous, les Israéliens, nous sommes redevenus les Juifs. Même les minorités Druzes, et Bédouines, et tous ceux qui jouent franchement le jeu de la citoyenneté israélienne, ont bien compris notre situation et leur solidarité et leur identification sont totales. Israël est bien Israël, et, dans la représentation perverse qu’en ont la mémoire chrétienne et la mémoire musulmane, le « Juif éternel ».
Ces deux civilisations se savent issues, pour leurs sources intellectuelles et religieuses, pour une grande part, de la Tradition Juive. Il suffit, pour s’en convaincre, de lire la Bible chrétienne incluant les Evangiles d’une part, et le Coran, d’autre part, et de les comparer à la Bible Hébraïque qui leur est, de loin, antérieure.
Cette source oubliée, masquée, déniée, crée une ambiguïté sur leur origine qui, pour elles, reste obscure, troublante, œdipienne, non élucidée et surtout non assumée, est l’occasion toujours renouvelée du cycle attraction-répulsion qu’Israël leur inspire.
La renaissance d’Israël comme Peuple souverain dans sa patrie historique et ses succès scientifiques, littéraires, spirituels, économiques et militaires, en moins d’un siècle, contredisent si fort l’image repoussante qu’elles s’étaient bâties de notre peuple, pour se valoriser elles-mêmes, que cette image positive d’Israël, celle de la réalité, leur est, trop souvent, insupportable.
Tout se passe comme si le monde occidental pouvait à la rigueur accepter de donner du respect aux Juifs morts, et un bref instant, s’apitoyer sur leur sort, surtout lorsqu’ils sont assassinés avec sauvagerie, mais en aucun cas les Juifs vivants n’auraient le droit de se défendre, de riposter, ou alors on pourrait leur reconnaître ce droit du bout des lèvres, mais ils n’auraient surtout pas le droit de vaincre ceux-là mêmes qui sont les meurtriers infâmes de leurs familles et de leurs citoyens.
Aucun autre peuple sur la planète n’est traité de cette façon. Il y aurait un droit particulier, sui-generis, d’ailleurs non écrit, qui régirait l’Etat Juif souverain. Non seulement, l’on se croit autorisé à dire n’importe quoi au sujet des Juifs, et des Israéliens, sur leur histoire, leurs liens avec leur Terre, leur Gouvernement, la structure de leur Etat et son fonctionnement, leur capitale, mais en outre, chaque peuple a coutume de leur attribuer ses propres perversions.
En Israël même, le développement économique, la société de consommation, les nouvelles technologies, avaient tendance à faire oublier ces données de base, ce statut de la civilisation juive face à l’Occident et face à l’Islam. Il y avait surtout ceux qui ne voulaient pas voir, ceux qui se rêvaient partie prenante du « grand tout » d’une mondialisation galopante, la prétendue « gauche » israélienne, fort détachée des classes laborieuses, et qui considéraient, parfois avec violence, les sources de la sagesse juive comme apanages du passé.
La journée du 7 Octobre dernier a remis les montres à l’heure. La massivité et la cruauté de l’attaque surprise du Hamas a mis en lumière les illusions de la « protection technologique » d’une barrière très coûteuse et surtout le mirage sur notre capacité d’amadouer l’ennemi, de le rendre plus humain, en aidant à son confort en lui fournissant eau, gaz et électricité, et en contribuant à ses progrès économiques.

Ils veulent notre Pays, notre Ville, notre nom, notre Histoire, notre joie de vivre et notre peau

Ils sont acharnés à notre perte par tous les moyens. La perte de notre souveraineté d’abord, retrouvée en toute légalité internationale après tant d’espérance, de sang et de larmes sur une partie seulement de notre patrie historique, il y a une soixantaine d’années à peine. Mais cela ne leur suffirait pas: ils veulent notre Pays, notre Ville, notre nom, notre Histoire, notre joie de vivre et notre peau. Quand ils s’expriment en Arabe ou en Persan, ils le disent carrément. Quand ils parlent Anglais ou Français, ils rusent. Ils prétendent qu’ils ont de la compassion pour le « Peuple Palestinien », cette arme de propagande inventée en 1964 par le KGB et Arafat et dont ni la Jordanie, ni l’Egypte qui ont tenu dix-neuf ans, l’un, la Judée et la Samarie et l’autre, Gaza, ni personne (où étaient alors les campagnes de presse, en faveur des Arabes de Palestine?), n’avaient jamais entendu parler…

? משטר דמוקרטי

מה שמאפיין משטר דמוקרטי הוא שורה של מאפיינים שנראו עד כה מובנים מאליהם ומוגדרים היטב בכל ספרי הלימוד של החינוך האזרח
קיום בחירות תקופתיות הפתוחות לכלל האזרחים;
הקמת ממשלה על פי תוצאות בחירות אלה, המהווה את הרשות המבצעת, על בסיס מפלגת רוב או קואליציה של מפלגות שהסכימו על תוכנית ממשל בתוך הפרלמנט;
קבלה על ידי המיעוט שהפך ל »אופוזיציה » לכללי המשחק הדמוקרטי על ידי הבעת התנגדותו או הצעותיו בפני הפרלמנט, במיוחד בוועדות שבהן נערכות הצעות חוק ממשלתיות והצעות חוק פרטיות, ובמסגרת הפגנות רחוב על בסיס כיבוד חירויות יסוד, ולכן במסגרת משפטית מוגדרת היטב, וכתוצאה מכך, מבלי להפריע לתנועה חופשית של אנשים, ומבלי להעמיד בסימן שאלה את האחדות הלאומית ואת האינטרסים המשותפים של העם והמדינה;
כיבוד « הפרדת הרשויות » בין הרשות המבצעת, הרשות המחוקקת לבין מה שמכונה « הרשות השופטת », כלומר מערכת המשפט של המדינה שעצמאותה ממוסדות אחרים מובטחת.
כיום מתווסף מאפיין נוסף שהפך חיוני לרשימה זו: עיתונות חופשית כתובה ואלקטרונית המחויבת ליושר מוסרי ומקצועי על ידי כיבוד החובה לרעיין אנשים המייצגים את נקודות המבט השונות בזמן נתון, עם זמן דיבור שווה, מתינות בטון, הבחנה בין תיאור נקודות מבט שונות, ועמדתו האישית של העיתונאי, המשקיף או המומחה, מבלי לאבד את הדאגה לאובייקטיביות.
זה בשום אופן לא מונע מהגוף המשדר או המפרסם להיות בעל « קו מערכתי » מוגדר ומוצהר, שלמרות זאת נשאר כפוף ליושר אינטלקטואלי.