Category Archives: עברית

האיים עיתונאי צרפתי בכיר שותף לאלה המכישים ההיסטוריה היהודית?

פרסם לפני זמן קצר מנהל העיתן הצרפתי :ליברסיון » מאמר שנקרא: » האיים ה’ דיפלומט? ». במאמר זה, הוא דן

בתגובת שגרירת ישראל בצרפת לרעיון בו היא הצהירה באופן
טבעי וציינה את העובדה הפשוטה כי ירושלים היא בירתה של העם היהודי מזה 3000 שנה, מאז שהמלך דוד הכריז על כך. הוא ניסה לבסס את הרעיון כי ההיסטריה היהודית היא הגדה בלבד, לפחות מקודם למאה ה-6 לפני הספירה.
נכון, מספר קטן של ארכאולוגים ישראליים פוסט-מודרניים, רודפי פרסומת, כמו פינקלשטיין וסילברמן, ניסו, לפני מספר שנים, להפיץ את הרעיון כי התורה היא בעצם קונספירציה פוליטית של משרתי מלכי יהודה, בדומה להגדות המלוות מלכות צרפת.